WE ARE ENOUGH, ALREADY
Premiera: sobota 18.05.2019 / start godz. 20:00 / ul. Garbary 101/111, Poznań

 

ZUZANNA ANDRZEJEWSKA / NIKOLETTA ANGELIDOU / DOMINIKA BASZKO / MATEUSZ BRATKOWSKI /
WIKTORIA BUKOWY / MIESZKO DOBEK / NATALIA ALICJA DZIWISCH / CHRISTINA EVERTS / FILIP
FIGIEL / MACIEJ GĄBKA / VASILEIOS GEORGOULAS / FƏTHI QASIMLI / BARBARA GRYCZAN / NICOLAS
IMBERT / SANDRA JABŁOŃSKA / CHOI JIEUN / DYLAN KERR / AGATA KNEĆ / JOSEPHINE KNOLL /
KRZYSZTOF KRÜGER / LENA LONGEFAY / LENA LUBIŃSKA / ULA LUCIŃSKA / FELIX MÜLLER / ALICJA
NOWICKA / MAGDA PACEK / MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PÉREZ / MICHALINA PRYŚKO / FILIP
STRZELCZYK / ØLEG&KAŚKA / KATE SAMOZWANIEC / LENA SIYATOVSKA / OLIWIA SZEPIETOWSKA /
MICHAŁ SZCZEPANIK / MARTYNA TOKARSKA / ALICJA TRZCIŃSKA / ANNA TRZCIŃSKA / WERONIKA
WITKOWSKA / MARIA WOLNA / MELANIE WRÓBLEWSKA & MARTA MARKIEWICZ / IRENEUSZ ZAJĄC /
KATARZYNA ŻURAWSKA / LIVE: FILIP FIGIEL / MUSIC: ELVIRA /
SPECIAL GUESTS: IZABELA SITARSKA (FULL-BLOWN RADICAL OF INTERACTION)  TEAM / MISE EN
ACTE: PIOTR KURKA  KRZYSZTOF ŁUKOMSKI

Wydarzenie artystyczne przygotowane przez międzynarodowy zespół młodych twórczyń i twórców (którzy przez
ostatnie miesiące wspólnie pracowali w Katedrze Intermediów UAP), odbędzie się w Noc Muzeów w sobotę
18 maja 2019r w rewitalizowanym budynku, przy ulicy Garbary 101 (na terenie dawnej rzeźni miejskiej). Kontekst
i otoczenie tego miejsca sprzyjają przeprowadzeniu eksperymentu w polu sztuki współczesnej, komunikacji
społecznej, miejskiego perfo-aktywizmu i spacerologii. Prezentacja nie będzie więc typową ekspozycją prac
artystycznych (wiszących na ścianie, czy eksponowanych na podestach, podpisanych tabliczkami, do jakich
przyzwyczaiły nas niektóre tradycyjne galerie i sposoby myślenia o sztuce), ale przyjmie formę otwartego studio,
w którym przybyli goście mogą na żywo spotkać się z artystkami i artystami, porozmawiać, o tym, co jest
przedmiotem ich praktyki, zainteresowań i działań. Goście wystawy-spotkania wezmą udział w spacerach i
akcjach performatywnych, obejrzą wystawę „w trakcie jej powstawania” (także ją współtworząc), autorskie
projekcje wideo i filmy, posłuchają muzyki na żywo podczas generowanych przez autorów sytuacji
audiowizualnych i DJ-setów.
Gdyby spróbować przetłumaczyć tytuł na język polski*, natrafilibyśmy na kilka niezręczności językowych*, dlatego
postanowiliśmy zostawić oryginalny zapis wersu, pochodzącego z tekstu poetyckiego Lulemon
pt. Enough Already (*już nas/nam wystarczy). Odpowiada on zagadnieniom, z którymi pracowali autorki
i autorzy programu, kiedy przez kilkanaście ostatnich tygodni próbowali określić fundamentalne problemy
i wyzwania współczesnego świata. Debatując nad tematami natury globalnej, jak i lokalnej, stawiali pytania
dotyczące sztuki, kultury, ich roli społecznej, komunikacji i nowych mediów, alienacji jednostki w dobie pozornego
zsieciowania, ale także praktyk kolektywności i oporu wobec „kultury przyspieszenia” późnego kapitalizmu, relacji
jednostki wobec społeczeństwa, filozofii wolności, a także granic, tych geograficznych, fizycznych,
metaforycznych. Otwarte studio na Noc Muzeów będzie też zwieńczeniem dwutygodniowych warsztatów (które
zostaną przeprowadzone w maju przez doradców zespołu, Piotra Kurkę i Krzysztofa Łukomskiego,
współprowadzących Studio PDIiF w Katedrze Intermediów UAP, oraz zaproszonych gości),
a także programu dyskursywnego pt. SHARING BORDERS w Slade School of Art w Londynie (w którym nasz
zespół brał udział w tym roku akademickim) i podróży artystycznej na trójstyk granic Polski, Czech i Niemiec
w kwietniu br. Przestrzeń dająca możliwość wymiany myśli, poglądów, bezpośredniego spotkania i udziału
w wydarzeniu, nie tylko w roli widzów, stanie się płaszczyzną do nawiązania wyrafinowanego dialogu między
sztuką i jej adresatami. Zapraszamy!

WE ARE ENOUGH, ALREADY
Premiere: Sat 18.05.2019 / start @8PM / ul. Garbary 101/111, Poznań
ZUZANNA ANDRZEJEWSKA / NIKOLETTA ANGELIDOU / DOMINIKA BASZKO / MATEUSZ BRATKOWSKI /
WIKTORIA BUKOWY / MIESZKO DOBEK / NATALIA ALICJA DZIWISCH / CHRISTINA EVERTS / FILIP
FIGIEL / MACIEJ GĄBKA / VASILEIOS GEORGOULAS / FƏTHI QASIMLI / BARBARA GRYCZAN / NICOLAS
IMBERT / SANDRA JABŁOŃSKA / CHOI JIEUN / DYLAN KERR / AGATA KNEĆ / JOSEPHINE KNOLL /
KRZYSZTOF KRÜGER / LENA LONGEFAY / LENA LUBIŃSKA / ULA LUCIŃSKA / FELIX MÜLLER / ALICJA
NOWICKA / MAGDA PACEK / MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PÉREZ / MICHALINA PRYŚKO / FILIP
STRZELCZYK / ØLEG&KAŚKA / KATE SAMOZWANIEC / LENA SIYATOVSKA / OLIWIA SZEPIETOWSKA /
MICHAŁ SZCZEPANIK / MARTYNA TOKARSKA / ALICJA TRZCIŃSKA / ANNA TRZCIŃSKA / WERONIKA
WITKOWSKA / MARIA WOLNA / MELANIE WRÓBLEWSKA & MARTA MARKIEWICZ / IRENEUSZ ZAJĄC /
KATARZYNA ŻURAWSKA / LIVE: FILIP FIGIEL / MUSIC: ELVIRA /
SPECIAL GUESTS: IZABELA SITARSKA (FULL-BLOWN RADICAL OF INTERACTION) & TEAM / MISE EN
ACTE: PIOTR KURKA & KRZYSZTOF ŁUKOMSKI
This art-event is prepared by an international team of young creators (who have worked together in UAP’s
Intermedia Department for the past few months) and will take place at the Museum Night on Saturday 18th May
2019 in the revitalized building of the former meet factory at 101 Garbary Street. The context and quite specific
surroundings of the place are enough-factors to conduct an experiment in the field of contemporary art, social
communication, urban perfo-activism and walkology. The presentation will not be then a typical exhibition of art-
works (hanging on the wall, or exhibited on the stands, signed with name-plates, to which we have been
accustomed to by some traditional galleries and ways of thinking about art). It will take form of an open studio in
which guests can meet live with the artists to talk about what is the subject of their practice, interests and
activities. Visitors of the exhibition-meeting will take part in walks and performative actions, they will watch the
exhibition "during its creation" (also co-creating it), original video projections and films, listen to live music during
audio-visual situations and DJs sets generated by the authors.
The title is the verse from the original poetic text by Lulemon entitled Enough Already (*we already have enough
or we already are quite enough with what surrounds us). It corresponds with the issues that the authors of the
program worked with, when for the last few weeks they tried to identify the fundamental problems and challenges
of the modern world and the contemporary culture as they see it. Debating issues of both global and local nature,
they asked questions about art, culture, their social role, communication and new media, alienation of the
individual in the era of virtual networking, but also practices of collectivity and resistance to the "culture of
acceleration" of late capitalism, the individual's relation to society, philosophy of freedom, as well
as borders, geographical, physical and metaphorical ones. The open studio at the Night of Museums will be also
the crowning of the two-week workshop (which are performed in May by the team's advisors, Piotr Kurka and
Krzysztof Łukomski, who are both co-running the PDIiF Studio @UAP’S Intermedia in Poznań and invited
guests), as well as a discursive program entitled SHARING BORDERS at the Slade School of Art in London
(in which our team took part in this academic year) and art-journey to the borders of Poland, the Czech Republic
and Germany (in April 2019). The space that gives the opportunity to exchange ideas, views, direct meetings and
participation in the event, not only as spectators, will become a platform for establishing a sophisticated dialogue
between art and its addressees. Please join us!