Studiuj
INTERMEDIA 
na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

3-letnie studia licencjackie,
2-letnie uzupełniające studia magisterskie

BEZPŁATNE KONSULTACJE dla kandydatów możliwe są po umówieniu telefonicznym – tel. 880 345 448, lub e-mail: intermedia@uap.edu.pl

Kierunek: INTERMEDIA

  • studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) /3 lata/
  • studia stacjonarne II stopnia (magisterskie, uzupełniajace) /2 lata/

Bezpłatne studia stacjonarne I i II stopnia realizowane są w katedrze Intermediów na wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu jest pierwszą uczelnią polskim systemie kształcenia wyższego, która kompleksowo realizuje program tego unikatowego kierunku studiów.

Program studiów zorientowany jest na problematykę sztuki aktualnej w zakresie dynamicznie rozwijających się nowych mediów i technologii przekazu, oraz eksperymentalnych zjawisk pojawiających się w obrębie istniejących wcześniej dyscyplin artystycznych.

Bogaty program kształcenia daje możliwość zapoznania studentów z szeroką panoramą różnorodnych, współczesnych zjawisk i praktyk artystycznych, wykorzystujących techniki inter i multimedialne. Studia te pozwalają rozszerzyć i osadzić indywidualną refleksję artystyczną w obrębie szeroko pojętej kultury współczesnej. Istotnym elementem programu jest wyodrębnianie i definiowanie na nowo dotychczasowych granic pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki oraz określenie aktualnych relacji pomiędzy sztuką, artystą i współczesnymi odbiorcami sztuki.

W czasie 3 letnich studiów licencjackich i 2 letnich studiów uzupełniających magisterskich studenci doświadczają badań twórczych m.in. w zakresie: działań interaktywnych, wideo i audio artu, performance, fotografii, instalacji i interwencji publicznych oraz filmu eksperymentalnego i kina rozszerzonego.
Wszystkie pracownie funkcjonujące w katedrze Intermediów oraz zajęcia teoretyczne są prowadzone w oparciu o programy autorskie.

Podstawową kadrę dydaktyczną Katedry Intermediów, stanowią aktywni artyści wszystkich pokoleń, prezentujący swoje prace w galeriach, na sympozjach i festiwalach w Polsce i na świecie, posiadający także bogate doświadczenie pedagogiczne.
Uzupełnienie programu dydaktycznego realizowane jest przez wybitnych teoretyków i wykładowców. Kursy prowadzone przez specjalistów w danych dziedzinach pomagają na bieżąco doskonalić współczesny warsztat twórczy.
Współpracujemy z innymi uczelniami i jednostkami wystawienniczymi i badawczymi w Polsce i na świecie.
Prowadzimy także interdyscyplinarne  studia doktoranckie.

Nasi studenci są aktywni, poszukujący. Wyjeżdżają często na stypendia zagraniczne do zaprzyjaźnionych uczelni w Europie i Ameryce. Biorą udział w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych w ramach europejskich programów wymiany.

Studenci i absolwenci kierunku Intermedia odnoszą sukcesy w działalności artystycznej, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia w prestiżowych konkursach oraz udział w wystawach w miejscach o znaczącej pozycji.

INFORMACJE, KTÓRE SIĘ MOGĄ PRZYDAĆ

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów do UAP mogą składać jednocześnie podania do innych szkół wyższych. Złożenie podania do dwóch uczelni pozwala kandydatowi, który nie został przyjęty do UAP na podjęcie studiów w szkole wyższej innego typu.

Kandydaci studiujący na innych uczelniach, w momencie przystąpienia do sprawdzianu na UAP zobowiązani są dołączyć do dokumentów zgodę macierzystej uczelni na podjęcie studiów na drugim kierunku.

Kandydaci na studia II stopnia musza posiadać tytuł licencjata, inżyniera lub magistra dowolnej uczelni wyższej.

Uwaga tegoroczni absolwenci: istnieje możliwość złożenia we wskazanym terminie wszystkich możliwych dokumentów i uzupełnienie ich o inne wymagane takie jak: świadectwo dojrzałości (w przypadku maturzystów) i dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia (w przypadku absolwentów szkół wyższych chcących podając uzupełniające studia magisterskie) niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Wymagania wstępne dla kandydatów na studia II stopnia.

O przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunek Intermedia starać się mogą:

– absolwenci z tytułem licencjata lub magistra UA w Poznaniu oraz innych uczelni (w tym nieartystycznych), którzy są aktywnymi, świadomymi uczestnikiem współczesnej kultury, łączącymi pogłębioną wiedzę humanistyczną z własnym doświadczeniem artystycznym, osoby posiadające wiedzę na temat współczesnych form i narzędzi komunikacji i kreacji artystycznej i umiejętności do ich wykorzystywania.

Przyjęcie na pierwszy tok studiów II stopnia na kierunek Intermedia poprzedzone będzie:
– przeglądem dotychczasowych (wybranych) dokonań artystycznych, szczególnie tych o charakterze intermedialnym,
– rozmową z kandydatem dotyczącą jego zainteresowań, szczególnie w obrębie kultury i sztuki, w tym tej najnowszej.