Studiuj
INTERMEDIA 
na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

3-letnie studia licencjackie,
2-letnie uzupełniające studia magisterskie

BEZPŁATNE KONSULTACJE dla kandydatów możliwe są po umówieniu telefonicznym – tel. 880 345 448, lub e-mail: intermedia@uap.edu.pl

Kierunek: INTERMEDIA

  • studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) /3 lata/
  • studia stacjonarne II stopnia (magisterskie, uzupełniajace) /2 lata/

Bezpłatne studia stacjonarne I i II stopnia realizowane są w katedrze Intermediów na wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu jest pierwszą uczelnią polskim systemie kształcenia wyższego, która kompleksowo realizuje program tego unikatowego kierunku studiów.

Program studiów zorientowany jest na problematykę sztuki aktualnej w zakresie dynamicznie rozwijających się nowych mediów i technologii przekazu, oraz eksperymentalnych zjawisk pojawiających się w obrębie istniejących wcześniej dyscyplin artystycznych.

Bogaty program kształcenia daje możliwość zapoznania studentów z szeroką panoramą różnorodnych, współczesnych zjawisk i praktyk artystycznych, wykorzystujących techniki inter i multimedialne. Studia te pozwalają rozszerzyć i osadzić indywidualną refleksję artystyczną w obrębie szeroko pojętej kultury współczesnej. Istotnym elementem programu jest wyodrębnianie i definiowanie na nowo dotychczasowych granic pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki oraz określenie aktualnych relacji pomiędzy sztuką, artystą i współczesnymi odbiorcami sztuki.

W czasie 3 letnich studiów licencjackich i 2 letnich studiów uzupełniających magisterskich studenci doświadczają badań twórczych m.in. w zakresie: działań interaktywnych, wideo i audio artu, performance, fotografii, instalacji i interwencji publicznych oraz filmu eksperymentalnego i kina rozszerzonego.
Wszystkie pracownie funkcjonujące w katedrze Intermediów oraz zajęcia teoretyczne są prowadzone w oparciu o programy autorskie.

Podstawową kadrę dydaktyczną Katedry Intermediów, stanowią aktywni artyści wszystkich pokoleń, prezentujący swoje prace w galeriach, na sympozjach i festiwalach w Polsce i na świecie, posiadający także bogate doświadczenie pedagogiczne.
Uzupełnienie programu dydaktycznego realizowane jest przez wybitnych teoretyków i wykładowców. Kursy prowadzone przez specjalistów w danych dziedzinach pomagają na bieżąco doskonalić współczesny warsztat twórczy.
Współpracujemy z innymi uczelniami i jednostkami wystawienniczymi i badawczymi w Polsce i na świecie.
Prowadzimy także interdyscyplinarne  studia doktoranckie.

Nasi studenci są aktywni, poszukujący. Wyjeżdżają często na stypendia zagraniczne do zaprzyjaźnionych uczelni w Europie i Ameryce. Biorą udział w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych w ramach europejskich programów wymiany.

Studenci i absolwenci kierunku Intermedia odnoszą sukcesy w działalności artystycznej, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia w prestiżowych konkursach oraz udział w wystawach w miejscach o znaczącej pozycji.

STUDIA I stopnia | NOWOŚĆ 2018 - egzaminy BEZ rysunku i malarstwa!

Sprawdzian kwalifikacyjny na kierunek intermedia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej polega na:

odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem,

prezentacji przez kandydata portfolio (teczki prac) zawierającej:

prace własne o charakterze audiowizualnym, np. filmowym (maksymalnie 3

łącznej długości do 10 min.), zapisane na cyfrowym nośniku umożliwiającym ich odczyt na komputerze (pliki wideo w formacie MP4, pliki audio w MP3).

prace własne (minimum 10; prace wskazujące na szczególne zainteresowania kierunkiem lub indywidulanymi zainteresowaniami kandydata; w przypadku absolwenta liceum plastycznego uwzględniające pracę dyplomową; zdjęcia

wydruki w formacie nie mniejszym niż A5 mogą zostać umieszczone na planszy w formacie maksymalnie 70×100 cm),

Prezentacja powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.

Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.

Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do tworzenia w dyscyplinie kierunkowej – zdolność obserwacji, wrażliwość i wyobraźnię.

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 45punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

za rozmowę kwalifikacyjną – do 15 punktów,

za prezentację portfolio-do 15 punktów

za wartość artystyczną prezentowanych prac własnych (portfolio/teczka) – do 15 punktów

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 15 punktów ze wszystkich części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 7.

Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego (0 punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata ze sprawdzianu kwalifikacyjnego wynosi 0 punktów.

Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego nie otrzymuje z tej części punktów (0 punktów).

STUDIA II stopnia

1. Sprawdzian kwalifikacyjny dla kierunku intermedia na Wydziale Komunikacji

1. Sprawdzian kwalifikacyjny dla kierunku intermedia na Wydziale KomunikacjiMultimedialnej polega na rozmowie kwalifikacyjnej i prezentacji przez kandydata prac własnych (maksymalnie 20 prac), dokumentacji działań multimedialnych (video, fotografie) oraz portfolio ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej.

2. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie kierunkowej.