∙ Not a gift given, but a choice made ∙

  •  
    25 kwi o 19:00 – 4 maj o 20:00
    Zaczyna się za około 8 godzin
  •  
    Pawilon

    ul. Ewangelicka 1, 61-856 Poznań
[english version below]

∙ instalacja / sztuki wizualne / live act

Inside Job we współpracy z Dorotą Gawędą, Eglė Kulbokaitė, Panayiotisem Mina.

∙ 25/04
wernisaż g. 19
Panayiotis Mina, live act g. 20

∙ 26/04-4/05
codziennie od g. 12 do g. 20

∙ wstęp wolny!

„To nie jest coś, co otrzymałyśmy w darze.
Nie jest to dana nam pomoc, konkretna lokalizacja, desygnat ani źródło zrównoważonego dyskursu.
Droga prowadzi ku górze, w kierunku światła; ale przeciążona wędrowczyni nigdy nie dotrze do jej końca.
Przeszłość i przyszłość są zapętlone, rekonfigurowane i złożone, a jednocześnie trudne do oddzielenia od siebie.
Nie są niezmienne ani bierne.
Nie odnoszą się do stałej substancji; nie do rzeczy, ale do zastygniętego w ruchu działania.
Wchłaniane na powrót do biomu, a w nim przetwarzane, jako nowa flora i fauna.
Zdegradowane byty upokorzone przez ekologię – zgniecione i uwikłane materialne sploty.
Zasługują na naszą wyobraźnię, wykraczają poza ikonografię.
Ponownie skonfigurowane i wysłane w świat, nie wymagają piętna siły, takiej jak kultura czy historia, aby zostały dopełnione.

Ponad wielką głębią, na łodzi gnanej przez czary, podróżująca leżała wpatrując się w ciemność.
Całe życie w nią spoglądała; ale tej nocy na oceanie, ta ciemność była niezmierzona”.
(Dorota Gawęda i Eglė Kulbokaitė)

„Not a gift given, but a choice made” to immersyjna instalacja zbudowana z trzech niezależnych płaszczyzn: wizualnej, tekstowej oraz dźwiękowej. Każda z nich, ustanawiając własne konteksty, oddziałuje na pozostałe. Duet Uli Lucińskiej i Michała Knychausa – Inside Job zaprosił do współpracy nad warstwą tekstową artystki: Dorotę Gawędę i Eglė Kulbokaitė, założycielki Young Girl Reading Group. Część dźwiękową realizuje artysta pochodzący z Cypru – Panayiotis Mina, współpracujący z muzycznym wydawnictwem Honest Electronics. Tytuł instalacji został zaczerpnięty z książki Ursuli K. Le Guin „Grobowce Atuanu” i dotyczy relacji między źródłami nowych mitologii, a teraźniejszością.

Twórcy:

Ula Lucińska (1992) i Michał Knychaus (1987) pracują razem jako duet Inside Job. Ich praktyka artystyczna opiera się na realizowaniu projektów interdyscyplinarnych wykorzystujących różnorodne media i materiały. W centrum ich zainteresowania znajduje się proces konstruowania tożsamości oraz relacje pomiędzy człowiekiem, naturą i technologią. Ich realizacje to często wielowątkowe, immersyjne środowiska odwołujące się do futurystycznych i post-katastroficznych scenariuszy. Finaliści międzynarodowego konkursu Artagon IV w Paryżu w 2018 roku. Tego samego roku, za wspólny projekt dyplomowy, otrzymali nagrody magazynów SZUM oraz Czas Kultury. Za swoje działania otrzymali ponadto nagrodę Santander Universidades w 2016 roku. Wielokrotni beneficjenci programu Kultura Polska na Świecie organizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza.

www.ulalucinska.com
www.michalknychaus.com

Dorota Gawęda (1986) i Eglė Kulbokaitė (1987) to duet artystyczny założony w 2013 roku w Bazylei i Atenach. Artystyki są absolwentkami Royal College of Art w Londynie. W swoich pracach zajmują się teorią i fikcją inspirowaną przez feminizm, zagadnieniami emancypacji i technologii oraz dyskursywnością przestrzeni. Są założycielkami YOUNG GIRL READING GROUP (2013- ) i Agatha Valkyrie Ice (2014-2017), pod którą to nazwą działały jako członkini kuratorskiego zespołu OSLO1O project space w Bazylei (2015-2017).

www.gawedakulbokaite.com

Panayiotis Mina (1982) to samozwańczy audiowizualny anty-autor działający na Cyprze. Jest aktywnym członkiem kolektywu Honest Electronics Do It Together. Interesuje się hałasem i zakłóceniami jako elementami kulturowymi we współczesnych mitach; za pomocą swoich performansów i utworów tworzy narrację, które następnie rozpadają na ich poszczególne elementy tworząc amalgamat hałasu, parodii i działań artystycznych.

Jest założycielem m.in. post-punkowego zespołu SPOKO (2008), stworzył też serię występów “EDIT” (2010), a ostatnio cykl plenerowych performansów syntezatorowych “NOISE OF OZON” (2018).

W swojej twórczości wykorzystuje elektroniczne syntezatory modułowe, perkusonalia i instrumenty haptyczne, gitary, bębny i mikrofony, które nieustannie podlegają wzajemnym przekształceniom. Swoje sety często opiera o akustyczne właściwości danego miejsca.

https://honestelectronics.bandcamp.com/album/hawaiiprus-he04fbclid=IwAR1hpLkgKosnNtp5ajtvrZsRrs4OebuHw2Bs12o8mph1mYjONinIOET3cJA

kurator cyklu Manifesty Przyszłości: Andrzej Pakuła
produkcja: Mikołaj Ludwik Szymkowiak, Krystian Piotr, Krystian Koźbiał
komunikacja wizualna: Krzysztof Pyda
komunikacja & media: Aleksandra Skowrońska, Agnieszka Kopiewska

⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳

∙ Not a gift given, but a choice made ∙

Inside Job in collaboration with: Dorota Gawęda, Eglė Kulbokaitė, Panayiotis Mina.

∙25/04
opening 7 p.m.
Panayiotis Mina, live act 8 p.m.

∙26/04-4/05
everyday from 12 a.m. to 8 p.m.

∙free entrance

It is not a gift given.
It is not support, location, referent, or source of sustainability for discourse.
The road goes upward towards the light; but the laden traveler may never reach the end of it.
The past and the future are iteratively reconfigured and enfolded, and simultaneously difficult to untangle one from another.
It is not immutable or passive. It does not refer to a fixed substance; not a thing, but a doing, a congealing of agency.
It gets absorbed into the biome for recycling as new flora and fauna.
Decentered being humiliated by ecology – material entanglements enfolded and threaded through.
It deserves our imaginative capacities and transcends iconography.
Reconfigured and sent out into the world again, it does not require the mark of a force like culture or history to complete it.
In the boat moved by magic over the great deep, the traveller lay looking up into the dark.
All her life she had looked into the dark; but this was a vaster darkness, this night on the ocean.
(Dorota Gawęda and Eglė Kulbokaitė)

“Not a gift given, but a choice made” is an immersive installation created on the basis of interplay of three seemingly independent planes: visual, textual and sound. Each of them, establishing its own contexts, influences the others. For this project, Inside Job invited Dorota Gawęda and Eglė Kulbokaitė, founders of the Young Girl Reading Group, to work on the text layer. The sound is made by Panayiotis Mina, an artist from Cyprus cooperating with the Honest Electronics. The title of the installation was taken from Ursula K. Le Guin’s book “Tombs of Atuan” and concerns the relationship between the visions of the future, understood as a source of new mythology, and the present.

Artists:

Inside Job
Ula Lucińska (1992) and Michał Knychaus (1987) work together as an Inside Job duo. Their artistic practice is based on interdisciplinary projects using various mediums and materials. They focus on the processes of how identities are being constructed and the relationship between humans, nature and technology. Many of their realizations take form of immersive, multilayered environments referring to futuristic and post-catastrophic scenarios. Both are the finalists of the international Artagon IV competition in Paris in 2018 and were merited with the Santander Universidades award for emerging artists in 2016. In 2018, their joint diploma project received awards from Magazine SZUM and Czas Kultury. Grantees of the programme carried out by the Adam Mickiewicz Institute, Polish Culture Around the World.

Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė

Dorota Gawęda (1986) and Eglė Kulbokaitė (1987) are an artist duo founded in 2013, based in Basel (CH) and Athens (GR). Both are graduates of the Royal College of Art, London (2012). In their work they address feminist inspired theory and fiction, technology-driven emancipation and discursiveness of space. They are the founders of YOUNG GIRL READING GROUP (2013- ) and Agatha Valkyrie Ice (2014- 2017), under which name they have been part of the curatorial team of OSLO1O project space in Basel (2015-2017).

Panayiotis Mina

Panayiotis Mina (1982) is a self proclaimed audiovisual anti-auteur based in Cyprus. He is an active member of Honest Electronics Do It Together collective. He is interested in noise and disruption as cultural elements in contemporary myths, creating a narrative with his performances and pieces that he then breaks down into their individual elements forming an amalgam of jargon/noise/parody/art.

He has, in his 20 years of activity created among other things, the faux post-punk band SPOKO (2008), the series of party/ performances ‘EDIT’ (2010) and more recently the open air synthesizer series of performances ‘NOISE OF OZON’ (2018).

He performs using a selection of electronic modular synthesizers, drum machines and haptic instruments, guitars, drums and microphones which metamorphose constantly as his sets are often based on autoschediasm and are site-specific.

⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳

Wydarzenie dofinansowane ze środków Miasta Poznania.
Event is financed by City of Poznan.

Przy wsparciu cypryjskiego Ministerstwa Edukacji i Kultury.
With the support of the Cultural Services of Cyprus Ministry of Education and Culture.