Kategoria dyplomu
Autor
Promotor
Stopień
Film wideo
Anna Raczyński
prof. sr hab. Piotr Kurka, prof zw. UAP
magisterski

2013

NA TRASIE POZNAŃ-ŚWIECKO / ON THE ROAD BETWEEN POZNAŃ-ŚWIECKO (2013), film HD


Gdy jesteśmy w pojeździe, który jest w ruchu, nasze postrzeganie obiektów zmienia się. Teoretyk Iain Borden opisuje to tak: „Drzewa, budynki i inne pojazdy, wszystko to wygląda inaczej […] często przybierają one postać »bezcelowego piękna« – obiekty zostają wyrwane z ich pierwotnego kontekstu lub funkcji i jawią się jako przedmiot poza-kontekstowej kontemplacji.”

Esej filmowy bada przestrzeń tranzytową europejskiej trasy E30 pomiędzy niemiecko-polską granicą a Poznaniem. Ze względu na rozwój wydarzeń i zmiany na granicy polsko-niemieckiej, a ostatnio budowę autostrady A2, łączącej Świecko z Poznaniem, Łodzią i Warszawą, przestrzeń tranzytowa stale przekształca się. Projekt analizuje przestrzenną dynamikę starszej E30 (droga krajowa nr. 92), skupiając się szczególnie na krajobrazie pomiędzy Poznaniem i Świeckiem, gdzie wśród pól i lasów wyróżniają się sekwencyjnie następujące po sobie stacje paliw, 24 godzinne bary, nocne kluby, parki atrakcji, restauracje i hotele.


The perception of objects changes from inside a moving vehicle. Theorist Iain Borden describes how: “Trees, buildings and other vehicles all look different […] they often take on the appearance of a ‘purposeless beauty’, whereby objects are divorced from their original context or function, and so appear as items of non-contextual contemplation.”

 

This film essay investigates the transit space of the European route E30 between the German-Polish border and Poznań. Owing to the developments and changes of the German-Polish border, and most recently the construction of the A2 motorway that connects Frankfurt Oder to Poznań, Łódz and Warsaw, the transit space is continuously evolving. The film explores the spatial order of the older E30 (the national road no. 92), focusing particularly on the landscape between Poznań and Świecko, in which sequences of service stations, 24 hour bars, night clubs, attraction parks, restaurants and hotels stand out among the fields and forests.

scenariusz /  script: Anna Raczyński
tłumaczenie /  translation: Izabela Kołbon, Krzysztof Łukomski
głos / voice: Frances Mossop
dzwięk / sound: Elliot Hughes
realizacja /  realisation: Anna Raczyński

____

Tytuł pracy teoretycznej The Moving Image and Sound Art: Expanded Documentary Practice in Contemporary Art.

Data obrony 15.06.2013

 

 


Anna Raczyński

Realizuje głównie prace audio oraz video, a także filmy dokumentalne. Jej działalność artystyczna jest ukierunkowana na tematy związane z tożsamością i z różnymi formami przestrzeni (na przykład miejsca pracy, przestrzenią domową i przestrzeniami przejściowymi). W swoich projektach stara się rozszerzać pojęcie filmu dokumentalnego poprzez badanie relacji między warstwą techniczną, dźwiękową oraz wizualną, a tematem filmu. Interesuje ją głównie kwestionowanie konwencjonalnych form narracji w filmie dokumentalnym.

Her work focuses primarily on audio, video and documentary film. It addresses issues of identity, living- and workspace, as well as the transitional and temporal nature of space. Her projects seek to expand the practice of documentary filmmaking by merging subject matter with visual, sound and technical investigation, thereby challenging conventional narrative in documentary cinema.