Katedra Intermediów jest jedną z dwóch katedr (obok Katedry Fotografii) tworzących Wydział Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Jest pierwszą jednostką w polskim systemie kształcenia artystycznego realizującą w pełni program kierunku studiów o nazwie Intermedia. W skład katedry wchodzi 8 pracowni kierunkowych oraz 3 laboratoria.

W ramach kształcenia kierunkowego realizowane są take zajęcia propedeutyczne w zakresie fotografii, filmu, montażu filmu i dźwięku, a także sonologii.

Katedra zapewnia swoim studentom zestaw zajęć teoretycznych w zakresie kultury i sztuki współczesnej, logiki i wielu innych przedmiotów, rozszerzających horyzonty intelektualne niezbędne dla funkcjonowania współczesnego artysty.

___

Program studiów zorientowany jest na problematykę sztuki aktualnej w zakresie dynamicznie rozwijających się nowych mediów i technologii przekazu, oraz eksperymentalnych zjawisk pojawiających się w obrębie istniejących wcześniej dyscyplin sztuk klasycznych (tradycyjnych).

Bogaty program kształcenia daje możliwość zapoznania studentów z szeroką panoramą różnorodnych, współczesnych zjawisk i praktyk artystycznych, wykorzystujących techniki inter i multimedialne. Studia te pozwalają rozszerzyć i osadzić indywidualną refleksję artystyczną w obrębie szeroko pojętej kultury współczesnej. Umożliwiają zdobycie unikalnych umiejętności, pozwalających w profesjonalny sposób projektować i realizować złożone wypowiedzi artystyczne w formie przekazów wykorzystujących współczesne techniki i technologie. Istotnym elementem programu jest wyodrębnianie i definiowanie na nowo dotychczasowych granic pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki oraz określenie aktualnych relacji pomiędzy sztuką, artystą i współczesnymi odbiorcami sztuki.

Wszystkie pracownie funkcjonujące w Katedrze oraz zajęcia teoretyczne są prowadzone w oparciu o programy autorskie i odpowiadają treścią programowym standardów nauczania na kierunku Intermedia.

Podstawową kadrę Katedry stanowią aktywni artyści wszystkich pokoleń, prezentujący swoje prace w galeriach, na sympozjach i festiwalach w Polsce i na świecie.
Uzupełnienie teoretyczne programu dydaktycznego realizowane jest przez wybitnych wykładowców w tym także wykładowców innych uczelni. Liczne kursy prowadzone przez specjalistów w danych dziedzinach pomagają na bieżąco doskonalić współczesny warsztat twórczy.
Ośrodek Plenerowy w Skokach oraz galerie i inne przestrzenie są miejscami, gdzie realizujemy bogaty program plenerowy.
Codzienna działalność dydaktyczna jest poszerzona o liczne spotkania z teoretykami i artystami wizytującymi.
Na poziomie formalnym jak i nieformalnym Katedra współpracuje  z innymi uczelniami i jednostkami wystawienniczymi i badawczymi w Polsce i na świecie.

Nasi studenci są aktywni, poszukujący i wyjeżdżają często na stypendia zagraniczne do zaprzyjaźnionych uczelni w Europie i Ameryce. Biorą udział w międzynarodowych programach edukacyjnych w ramach europejskich programów wymiany.

Studenci i absolwenci kierunku Intermedia odnoszą sukcesy w działalności artystycznej, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia w prestiżowych konkursach oraz udział w wystawach w miejscach o znaczącej pozycji.